DOTACJE NA INNOWACJE

WILDCAT

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach III konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia Wsparcia Badań Naukowych i Prac Rozwojowych dla Przemysłu Metali Nieżelaznych CuBR, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. Tytuł: „Innowacyjny system łączności bezprzewodowej w wyrobiskach filarowo-komorowych w podziemnych zakładach górniczych”.

CEL PROJEKTU:

Koncepcja projektu opiera się na opracowaniu kompleksowego rozwiązania systemowego zapewniającego łączność bezprzewodową w podziemnych wyrobiskach ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji i transmisji danych w obszarze frontu eksploatacyjnego w systemie komorowo-filarowym. Proponowane rozwiązanie ma na celu zapewnienie łączności radiotelefonicznej i alarmowo-rozgłoszeniowej dla frontów wydobywczych, tras ruchu maszyn górniczych, komór mechanicznych i górniczych oraz innych miejsc niebezpiecznych, gdzie zastosowanie rozwiązań opartych na łączności przewodowej jest niemożliwe. Proponowane rozwiązanie będzie zapewniało pełne pokrycie radiowe w zakładanym rejonie wyrobisk, przy zastosowaniu bezprzewodowych i autonomicznych (zasilanych akumulatorowo) urządzeń nadawczoodbiorczych. Teletransmisja nowego systemu łączności i transmisji danych z rejonu frontów eksploatacyjnych na powierzchnię oparta będzie o systemy hybrydowe, czyli radiowo-przewodowe.

PLANOWANE EFEKTY:

W ramach projektu opracowany zostanie innowacyjny, zintegrowany system radiokomunikacyjny zapewniający łączność, transmisję danych i sygnałów ostrzegawczych w wyrobiskach komorowo-filarowych na froncie eksploatacyjnym. Proponowane rozwiązanie ma na celu zbudowanie systemu radiokomunikacyjnego, funkcjonującego w tych rejonach kopalni, gdzie zastosowanie rozwiązań opartych na łączności przewodowej jest niemożliwe.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
6 029 260 PLN w tym dofinansowanie 2 471 036,25 PLN.

W skład konsorcjum wchodzą:

  • KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum-Badawczo-Rozwojowe
  • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
  • Politechnika Śląska
  • Sevitel sp. z o.o.


Jest nam niezmiernie miło poinformować o uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacje projektu pt. "Opracowanie i uruchomienie produkcji ręcznych analizatorów gazowych o budowie modułowej z wykorzystaniem nowej generacji detektorów o obniżonym poborze mocy w wykonaniu iskrobezpiecznym".

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

"Opracowanie i uruchomienie produkcji ręcznych analizatorów gazowych o budowie modułowej z wykorzystaniem
nowej generacji detektorów o obniżonym poborze mocy w wykonaniu iskrobezpiecznym"

nr UDA-RPSL.01.02.03-00-199/09-01

Nazwa Beneficjenta: CSTiT SEVITEL Sp. z o.o.

Wartość projektu: 777 140.00 zł

Wartość dofinansowania: 229 200.00 zł

Okres realizacji: marzec 2010 - wrzesień 2011Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl