Przejdź do

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w przypadku danych przekazywanych przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularza kontaktowego i ewentualnej dalszej korespondencji oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez SEVITEL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-189, ul. Leopolda 29.

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SEVITEL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Leopolda 29 tel. 32 705 73 01.

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegających na:

  • przesłaniu na wskazany przez Pana/Panią adres poczty elektronicznej oferty lub informacji handlowej, o którą się Pan/Pani zwrócił, wypełniając formularz kontaktowy na stronie internetowej SEVITEL Sp. z o.o.,
  • prowadzeniu ewentualnej dalszej korespondencji dotyczącej działalności prowadzonej przez administratora lub Pana/Panią lub reprezentowany przez Pana/Panią podmiot, jeżeli będzie ją Pan/Pani dalej prowadzić,
  • ustalaniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń,
  • tworzeniu zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora.

oraz do podjęcia działań, na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy, np. przedstawienie oferty lub przyjęcie zamówienia, prowadzenie negocjacji, oraz w celu wykonania umowy, której stroną stanie się Pan/Pani lub reprezentowany przez Pana/Panią podmiot, np. dostawa lub odbiór zamówionych produktów, przyjęcie lub złożenie zgłoszenia serwisowego lub reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe przesłanie informacji lub oferty, o którą się Pan/Pani zwrócił/-a, prowadzenie ewentualnej dalszej korespondencji, a także zawarcie lub wykonanie umów.

4. Pana/Pani dane osobowe zasadniczo nie będą przekazane innym odbiorcom. Pana/Pani dane osobowe mogą jednakże zostać przekazane:

  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora, w tym świadczącym dla administratora usługi doradcze, konsultingowe, księgowe,
  • podmiotom świadczącym pomoc prawną, firmom audytorskim,
  • dostawcom usług pocztowych i kurierskich,
  • podmiotom i organom upoważnionym do żądania danych na mocy obowiązujących przepisów.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora danych stanowiących podstawę przetwarzania lub do wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych lub okresu, w którym przepisy prawa nakazują administratorowi przechowywać dane lub okresu, w którym administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na nim obowiązków czy trwania postępowań wszczętych w tym zakresie.

6. Na Stronie SEVITEL wykorzystywana jest technika „cookies” (polityka cookies). Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwer firmy SEVITEL Sp. z o.o. na komputerze użytkownika. Tą informację serwer firmy SEVITEL Sp. z o.o. może odczytać w trakcie jednego połączenia się ze Stroną SEVITEL z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

7. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony SEVITEL oraz do administracji serwerem firmy SEVITEL Sp. z o.o.

8. Podane przez Panią/Pana dane nie będą wykorzystywane przez administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO.

9. Administrator danych osobowych informuje o prawie żądania dostępu do swoich danych, ich poprawienia (sprostowania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Może Pan/Pani wnieść również sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przepisy prawa określają zakres tych praw i przypadki, w których można z nich skorzystać. Administrator rozpatrzy zasadność Pana/Pani wniosku lub sprzeciwu i ustosunkuje się do niego zgodnie z przepisami.

10. Może Pan/Pani wnieść również skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa.