TRYTON - ELEKTRONICZNY SYSTEM EWIDENCJI ŚRODKÓW STRZAŁOWYCHElektroniczny System Ewidencji Środków Strzałowych TRYTON przeznaczony jest do pełnej ewidencji środków strzałowych na dole i na powierzchni kopalni, w szczególności w składach materiałów wybuchowych.

System TRYTON obejmuje komplet urządzeń do zasilania i ewidencji oraz odpowiednie oprogramowanie do zarządzania materiałami wybuchowymi.

System w części dołowej oparty jest na urządzeniach budowy przeciwwybuchowej oraz iskrobezpiecznej zabudowanych w komorze materiałów wybuchowych lub w jej pobliżu. W zależności od konfiguracji są to stacjonarny komputer dołowy SEVPC, punkt dostępowy Wi-Fi GPD-X, czytnik kodów kreskowych ISK-1 oraz inne urządzenia w postaci zasilaczy iskrobezpiecznych i osprzętu do transmisji danych. Każdy z komponentów systemu może pracować w połączeniu redundantnym.

W skład części powierzchniowej systemu TRYTON wchodzą urządzenia do zapisu i odczytu danych systemu, m.in. zestaw serwerów, zasilacze UPS oraz komputerowe stanowiska obsługi.

System Ewidencji Środków Strzałowych TRYTON umożliwia śledzenie materiałów wybuchowych od momentu dostawy i przyjęcia na teren kopalni, dostarczenia do stanowisk ewidencji dołowej, wydania i zwrotu materiałów niewykorzystanych. Na każdym etapie rejestrowana jest osoba przyjmująca, pobierająca i wydająca materiały.

System TRYTON zapewnia zarządzanie pracownikami upoważnionymi do kontaktu z materiałami wybuchowymi, w tym dodawanie pracowników, wprowadzanie danych o uprawnieniach, monitorowanie uprawnień i przyporządkowywanie kart identyfikacyjnych do pracowników. Każdy upoważniony pracownik posiada kartę identyfikacyjną, w której zakodowane są numer znaczka, uprawnienia oraz hasło dostępu / PIN wymagane przy operacjach.

Dzięki systemowi TRYTON możliwe jest efektywniejsze gospodarowanie materiałami wybuchowymi, bieżące monitorowanie i nadzorowanie stanu składów, automatyczne raportowanie, a także ewidencja sprzętu strzałowego.

Zgodnie z Dyrektywą Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22.02.2012 każdy użytkownik materiałów wybuchowych zobowiązany będzie do wprowadzenia w życie ich elektronicznej ewidencji do dnia 5 kwietnia 2015 roku.
Niezbędnym elementem stanowiska ewidencji materiałów wybuchowych jest komputer stacjonarny SEVPC. Komputer SEVPC wyposażony jest w 19” monitor LCD, klawiaturę i wejścia / wyjścia światłowodowe lub dowolne inne.

Komputer SEVPC umożliwia:

  • przyjmowanie materiałów na stan skład materiałów wybuchowych
  • przyjmowanie zwrotów nie wykorzystanych materiałów
  • współpracę z komputerem przenośnym terminalem mobilnym i.roc
  • identyfikację uprawnień
  • tworzenie i przeglądanie raportów
  • komunikację i obsługę bazy danych systemu ewidencji środków strzałowych
Terminal stacjonarny:
Przyjmowanie materiałów na stan składu materiałów wybuchowych
Przyjmowanie zwrotów materiałów wybuchowych
Współpraca z komputerem przenośnym
Identyfikacja uprawnień
Tworzenie i przeglądanie raportów
I M2 (M1) Ex d ia [ia op is Ma] I Ma

Skaner mobilny:
Transmisja bezprzewodowa
I M1 Ex ia I
Transparent alfanumeryczny:
Informowanie o stanie pracy składu materiałów wybuchowych
Informowanie o zagrożeniach
I M1 Ex ia I Ma
Infrastruktura telekomunikacyjna:
Komunikacja bezprzewodowa wybuchowych
Transmisja Ethernetowa
I M1 Ex ia I Ma

  • Karta katalogowa