Przejdź do

System SMP-NT/S

Zintegrowany system bezpieczeństwa typu SMP-NT/S stanowi kompleksowe, zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów, rozwiązanie problemu wizualizacji i monitorowania procesów technologicznych, ewidencji załogi oraz kontroli zagrożeń naturalnych, a także alarmowania o stanach krytycznych.

Zakres zastosowań systemu SMP-NT/S w zakładach górniczych obejmuje:

 1. Ciągły pomiar i monitorowanie:
  • stężenia metanu w wyrobiskach i rurociągach sieci odmetanowania, a także realizację szybkich automatycznych zabezpieczeń metanometrycznych
  • wybranych parametrów powietrza umożliwiających wczesne wykrywanie pożarów podziemnych
  • parametrów fizycznych i składu powietrza pod kątem bieżącej analizy stanu wentylacji i prowadzenia działań profilaktycznych.
 2. Monitorowanie:
  • stanu urządzeń wentylacyjnych (tam, wentylatorów głównych i pomocniczych) oraz urządzeń i maszyn ciągów technologicznych
  • warunków klimatycznych w podziemnych wyrobiskach kopalni i stanu urządzeń klimatyzacyjnych.
 3. Zdalne sterowanie urządzeń i maszyn.
 4. Współpracę systemów poprzez przekazywanie sygnałów ostrzegawczych i alarmowych w sposób automatyczny.
 5. Synchronizację czasu w poszczególnych systemach bezpieczeństwa, łączności i alarmowania.
 6. Współpracę z systemem lokalizacji personelu i sprzętu PORTAS.
System SMP-NT/S a obowiązujące przepisy bezpieczeństwa

Struktura systemu SMP-NT/S i jego funkcje spełniają podstawowe wymagania obowiązujących przepisów, stawiane dla systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania, których stosowanie w zakładach górniczych wymaga wydania dopuszczenia ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych.

System SMP-NT/S umożliwia realizację wymaganych przepisami zadań, w szczególności:

 • wizualizację danych w punkcie dyspozytorskim
 • archiwizację i raportowanie danych pomiarowych oraz zdarzeń
 • sterowanie dołowych urządzeń zasilających i sygnalizacyjnych

System SMP-NT/S umożliwia również:

 • realizację automatycznego powiadamiania załóg pracujących w zagrożonym rejonie – przez generowanie sygnałów alarmowych za pośrednictwem urządzeń sygnalizacyjnych sterowanych wyjściami urządzeń obiektowych systemu i/lub poprzez zintegrowane na poziomie powierzchniowej sieci informatycznej systemy alarmowo-rozgłoszeniowe
 • integrację na poziomie powierzchniowej sieci informatycznej z systemami geofizycznymi dla umożliwienia realizacji automatycznych wyprzedzających wyłączeń energii elektrycznej w rejonach, w których wystąpił wstrząs o energii mogącej spowodować gwałtowny wypływ metanu
 • współpracę (pobieranie i/ lub przekazywanie danych poprzez powierzchniową sieć informatyczną) z innymi pracującymi w zakładach górniczych systemami akwizycji i wizualizacji
 • Zintegrowany system bezpieczeństwa typu SMP-NT/S jest systemem modułowym, co pozwala na tworzenie konfiguracji stosownie do wielkości monitorowanego obiektu oraz oczekiwanych przez użytkownika funkcji systemu.

  W skład systemu SMP-NT/S mogą wchodzić następujące moduły:

  • system telemetryczny ST
  • bezprzewodowy system lokalizacji personelu i sprzętu PORTAS
  • system dyspozytorski THOR
  • Serwer Synchronizacji Czasu SSC-2
  • Blok obsługi transmisji sieciowej BOTS i Moduł Współpracy MAW

  Część powierzchniową systemu SMP-NT/S stanowi wyposażenie stacyjne poszczególnych modułów, tj. centrale telemetryczne typu CMC-3MS, CMC-4 i CMC-5 systemu telemetrycznego ST, Serwer Synchronizacji Czasu SSC-2, blok BOTS, moduł MAW oraz komputery z aplikacjami i oprogramowaniem systemów wchodzących w skład SMP-NT/S, a także infrastruktura informatyczna w konfiguracji dostosowanej do potrzeb użytkownika.

  Częścią dołową są urządzenia obiektowe (dołowe) podłączane do obwodów liniowych wyposażenia stacyjnego, czujniki analogowe o działaniu ciągłym podłączane do wejść analogowych urządzeń obiektowych, czujniki i urządzenia wyposażone w iskrobezpieczne wyjścia dwustanowe typu styk beznapięciowy, podłączane do wejść dwustanowych urządzeń obiektowych.

  Zastosowane w systemie czujniki, urządzenia komunikacyjne, transpondery i sygnalizatory (transparenty) umożliwiają prowadzenie 24/7 kontroli parametrów środowiska i bezpieczeństwa.