KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SEVITEL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Leopolda 29 tel. 32 705 73 01. Dane osobowe będą przetwarzane w co najmniej jednym z następujących celów:

1) w celu wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, np. dostawa lub odbiór zamówionych produktów, świadczenie usług, przyjęcie lub złożenie zgłoszenia serwisowego lub reklamacji, oraz do podjęcia działań, na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy, np. przedstawienie oferty lub przyjęcie zamówienia, prowadzenie negocjacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

2) do wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych i rejestrów określonych przepisami prawa podatkowego, rozliczenie i zapłata podatków, w szczególności podatku VAT i podatku dochodowego, prowadzenia sprawozdawczości określonej przepisami prawa,

3) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegających na:

 • przedstawianiu informacji o oferowanych przez administratora produktach lub usługach oraz uzyskiwaniu opinii o tych produktach lub usługach,
 • realizacji zleceń lub zamówień,
 • nabywaniu produktów lub usług przez administratora,
 • realizacji i obsłudze umów zawartych przez administratora,
 • staleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń,
 • tworzeniu zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora.

Dane osobowe mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców danych:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora, w tym świadczącym dla administratora usługi doradcze, konsultingowe, księgowe, podmiotom ubiegającym się wspólnie z administratorem o udzielenie zamówień czy podwykonawcom administratora,
 • podmiotom świadczącym pomoc prawną, firmom audytorskim,
 • organizatorom przetargów i innych postępowań, w ramach których administrator ubiega się o udzielenie zamówień,
 • podmiotom, na rzecz których administrator realizuje zamówienia (w tym świadczy usługi, dostarcza produkty),
 • dostawcom usług pocztowych i kurierskich,
 • podmiotom i organom upoważnionym do żądania danych na mocy obowiązujących przepisów, np. urzędom górniczym, organom wymiaru sprawiedliwości,
 • bankom, realizującym płatności wynikające z umowy.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do daty wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych lub okresu, w którym przepisy prawa nakazują administratorowi przechowywać dane, lub okresu, w którym administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na nim obowiązków czy trwania postępowań wszczętych w tym zakresie

Podane przez Panią/Pana dane nie będą wykorzystywane przez administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO. Administrator danych osobowych informuje o prawie żądania dostępu do swoich danych, ich poprawienia (sprostowania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.

Może Pan/Pani wnieść również sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przepisy prawa określają zakres tych praw i przypadki, w których można z nich skorzystać. Administrator rozpatrzy zasadność Pana/Pani wniosku lub sprzeciwu i ustosunkuje się do niego zgodnie z przepisami.

Może Pan/Pani wnieść również skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy. Przepisy prawa mogą wprowadzać wymóg podawania danych w celach w nich opisanych (np. podatkowych). Podanie danych jest zatem obowiązkowe, ponieważ bez nich nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy oraz ciążących na administratorze obowiązków prawnych.